پیشنهادات ویژه

خیابان شهید باهنر- خیابان منظریه – اردوگاه شهید باهنر

رزرو


هیچ کلاس گروهی برای این باشگاه ثبت نشده است

الو تنیس
ثبت نام در مسابقات
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته بیستم الکت کاپ آقایان

تاریخ شروع

1402/8/5

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 21 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته نوزدهم الکت کاپ آقایان

تاریخ شروع

1402/7/28

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 27 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هجدهم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 65 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هفدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/7/7

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 22 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته شانزدهم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/31

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 99 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته پانزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/24

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 20 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته چهاردهم‌الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/17

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 20 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته سیزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/10

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 8 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته دوازدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/5/20

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 14 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده ۱۰ سال آکادمی تنیس بابک

تاریخ شروع

1402/5/19

جنسیت

پسران

رده سنی

10

ظرفیت با قیمانده 55 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده ۱۲ سال آکادمی تنیس بابک

تاریخ شروع

1402/5/19

جنسیت

پسران

رده سنی

12

ظرفیت با قیمانده 55 نفر
جایزه متعاقبا اعلام میگردد
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته یازدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/5/13

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 24 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته دهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/4/30

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 28 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته نهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/4/23

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 15 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هشتم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/4/16

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 1 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده ۱۴ سال

تاریخ شروع

1402/4/15

جنسیت

پسران

رده سنی

14

ظرفیت با قیمانده 74 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده سنی ۱۰ سال

تاریخ شروع

1402/4/15

جنسیت

نو نهالان

رده سنی

10

ظرفیت با قیمانده 0 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هفتم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/4/2

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 11 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده سنی زیر ۱۰ سال

تاریخ شروع

1402/4/1

جنسیت

پسران

رده سنی

10

ظرفیت با قیمانده 78 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده سنی زیر ۱۲ سال

تاریخ شروع

1402/4/1

جنسیت

نو نهالان

رده سنی

12

ظرفیت با قیمانده 2 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده زیر ۱۶ سال

تاریخ شروع

1402/3/31

جنسیت

پسران

رده سنی

16

ظرفیت با قیمانده 91 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
رده آزاد بانوان

تاریخ شروع

1402/3/31

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 89 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته ششم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/3/26

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 12 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته پنجم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/3/19

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 17 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته چهارم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/3/12

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 14 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
آدینه ۱۴ سال

تاریخ شروع

1402/3/5

جنسیت

پسران

رده سنی

14

ظرفیت با قیمانده 56 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته سوم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/3/5

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 70 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
الکت کاپ هفته دوم

تاریخ شروع

1402/2/29

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 27 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
مسابقه ۱۴ سال

تاریخ شروع

1402/2/22

جنسیت

پسران

رده سنی

14

ظرفیت با قیمانده 0 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
مسابقات باشگاه منظریه ( آکادمی تنیس بابک)

تاریخ شروع

1402/2/22

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 60 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
آدینه ۱۰ سال

تاریخ شروع

1402/2/8

جنسیت

پسران

رده سنی

10

ظرفیت با قیمانده 46 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
آدینه 14 سال

تاریخ شروع

1402/2/8

جنسیت

پسران

رده سنی

16

ظرفیت با قیمانده 17 نفر
جایزه جایزه نفر اول ۹۰۰۰۰۰ جازه نفر دوم ۴۵۰۰۰۰
450,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
آدینه نوجوانان منظریه

تاریخ شروع

1402/2/1

جنسیت

پسران

رده سنی

16

ظرفیت با قیمانده 20 نفر
جایزه غیر نقدی
450,000 تومان

خدماتی برای این باشگاه ثبت نشده است

شما هم میتوانید در مورد این زمین نظر دهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر این زمین را قبلا از الو تنیس خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

نظرات کاربران

زمین: زمین ۱۲

فروشنده : منظریه (آکادمی تنیس بابک)

تو پیشنهادات گفتم

پاسخ الوتنیس: ممنون از نظر شما

⊚ نقاط قوت:
  • فضای دور و اتمسفز محیط و نور زمین بسیار عالی بود
⊚ نقاط ضعف:
  • زمین با توجه به شروع فصل باران لطفا سریع تر مسقف بشود چون زمین کاملا گل بود و واقعا بازیکن ها مصدوم میشوند و کیفیت بازی کاملا افت میکنه و با یک هزینه نه چندان زیاد بین زمین ها فنس کشیده شود تکفیک میشود

زمین: زمین ۱۱

فروشنده : منظریه (آکادمی تنیس بابک)

از بدترین زمین هایی که توش بازی کردم

پاسخ الوتنیس: سلام و روز به خیر مورد ذکر شده به مدیریت باشگاه ارجاع داده خواهد شد

⊚ نقاط ضعف:
  • رختکن بسیار کثیف، فقط دارای لاکر و بدون صندلی و یا نیمکت می باشد. این رختکن احتمالا ماه ها تمیز نشده است.
  • زمین پر از آشغال، کمربند تور نت پاره شده و ارتفاع تور غیر استاندارد، کسی برای آماده کردن زمین وجود ندارد و بازیکن باید زمین را آماده کند. کیفیت خاک زمین بسیار بد می باشد و واضح است که مدت هاست تیغ نخورده. باعث تاسفه…

زمین: زمین ۳

فروشنده : منظریه (آکادمی تنیس بابک)

زمین ۱ را رزرو کرده بودیم که با توجه به بارندگی زمین را به ۶ تغییر دادند ولی در زمان مراجعه افراد دیگری در زمین ۶ بودند که گفتند برای آن ها هم‌زمین ۶ رزرو شده و در نهایت در زمین ۳ بازی کردیم.

پاسخ الوتنیس: سلام وقت بخیر . ممنون از اینکه نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتین .

⊚ نقاط قوت:
  • قیمت مناسب

زمین:

فروشنده : منظریه (آکادمی تنیس بابک)

عالی

goToTOp back to top