قانون یازدهم و دوازدهم تنیس توپ تا چه زمانی در جریان بازی قرار دارد ؟

  • 12 اسفند 1399
  • 20

تا زمانیکه از سوی داور OUT اعلام نشود و یا Let اعلام نکند توپ در جریان بازی قرار دارد مگر در زمانیکه توپ در حین بازی به یکی از اجزاء ثابت زمین برخورد می کند و بازی تمام می شود و به قول معروف برنده Point مشخص می شود. مبحث بعدی قانون دوازدهم تنیس که می گوید اگر توپ روی خط قرار بگیرد داخل حساب می شود. اگر توپ قسمت جزیی از آن خط زمین را لمس کرده باشد داخل حساب می شود برای همین در مسابقات زمین خاکی می بینیم داور از صندلی خود پایین می آید و جای توپ را روی زمین چک می کند یا در مسابقات هارد کورت یا زمین چمن می بینیم در زمانیکه از سیستم هوکای استفاده می شود که بصورت انیمیشنی نشان می دهد که توپ داخل زمین بوده یا خیر.

goToTOp back to top