قوانین برخورد بازیکن به تور

  • 12 اسفند 1399
  • 20

اگر بازیکن به تور برخورد کند در زمان بازی امتیاز را از دست می دهد . نکته این قانون : توری که در Single Stick و پایه تور قرار دارد در زمان بازی Single جزء اجزاء ثابت زمین است و جزء تور حساب نمی شود و اگر بازیکنی به آن برخورد کند امتیاز از دست نمی دهد و بازی ادامه پیدا می کند.

goToTOp back to top