قانون دوم تنیس اجزاء ثابت زمین تنیس

  • 12 اسفند 1399
  • 20

این اجزای ثابت زمین تنیس شامل تمام چیزهایی هستند که بصورت ثابت در کناره ها و پشت زمین تنیس وجود دارد. نکته ای که در این قانون مهمه ، بحث بازی های انفرادی که با تور دونفره یا Double انجام می شود و در آن Single استفاده شده بخشی از تور که بین Single Stick و پایه تور قرار دارد و خود پایه تور زمین تنیس جزء اجزای ثابت زمین تنیس به حساب می آید و مهم که بدونیم در بازی تنیس هر زمان که توپ به اجزا ء ثابت زمین برخورد کند بازی قطع شده و point تمام می شود .

goToTOp back to top