قانون بیست و سوم تنیس Let

  • 12 اسفند 1399
  • 20

در تمامی مواردی که اعلام Let می شود باید تمام آن امتیاز مجددا زده شود (فرقی در زدن سرویس یک و سرویس دو ندارد) امتیاز باید تکرار شود. چه زمانی Let اعلام می شود ؟ در مواردی که اتفاقی خارج از کنترل افراد و بازیکنان در زمین بیفتد و تمرکز بازیکنان و یا خللی در برگزاری آن امتیاز ایجاد شود، Let اعلام می شود و امتیاز مجدد زده می شود.

goToTOp back to top